خسته نباشی برادر!

من که شنونده این مکالمه بودم طاقت نیاورده، با ریسک پذیری بالایی حرف دلم رو به این برادر ارجمند گفتم:

آقای فلانی فکر کنم چیزی که حاجی رو به فکر فرو برده، در واقع استقامت و خستگی ناپذیری ماتحت پرفضیلت شماست! واقعا تحمل سفتی زین دوچرخه درطول چنین مسافتی کار هر کسی نیست و همت و انگیزه بالایی میطلبد!

کل اتاق رفت رو هوا قهقهه

و حاجی قدرشناسانه نگاهی به من و بعد از آن به ماتحت همکارم انداخت و در حالیکه دلش خنک شده بود از اتاق بیرون رفت.

/ 0 نظر / 15 بازدید