مکالمه همکار دوست داشتنی من

- من شورت و جوراب ساق بلند نیاوردم

- نمیشه بدون شورت بیام؟

- مشکل من جوراب ساق بلند نیست از هم اتاقی ها میتونم جور کنم. شورت ندارم.

- شورت شیدا برای من گشاده!

- اگه ضعیف هستند من نمیام، نمی ارزه

- یعنی چون اولین دیدارمونه شورت و جوراب ساق بلند الزامیه؟

- خیلی خوب آقا، ساعت 6 کنار زمین فوتبال میبینمت.

/ 0 نظر / 9 بازدید