تنگنا

رییس امروز به من گفت میخوام ظرف این هفته تنگناهای کاری در محیط اداریمون رو بررسی و جمع بندی کنیم و من هرچه بررسی کردم جز فراخی و انبساط، مورد قابل ذکری ندیدم!

پ.ن

که البته همین هم به خاطر فراخی اینجانب بود شاید اگر بیشتر زحمت میدادم به خودم چند مورد دیگه هم پیدا میشد!

/ 0 نظر / 4 بازدید