تولدم را تبریک نگویید

برخلاف چیزی که برای من اصلن قابل تصور نیست یه روزهایی بوده که من در این دنیا نبودم (من نه آمده ام و نه رفتنی ام...شاید این صدای خداوند است که در ذهن من انعکاس می یابد و شاید من دچار توهمی دلنشین هستم...) و جهان یه چیزی کم داشت...

حدود سی سال پیش این معضل جهان اسلام برطرف شد و ما به شکل یه گوله نمک خپل و گامبالو وارد دنیا شدیم...و جهان اسلام غرق در نور و سرور شد.

پدرم شب قبل از تولدم خوابی دیده بود تو مایه های خواب های فرعون و نمرود و پادشاه ماد...

بله خواب دیده بود که بجای پسر، خدا به او یک مرغ یخ زده عطا نموده! و پیر خردمندی او را دلداری داده که نگران نباش...این پسر بقدری خوب و عالی خواهد شد که حظ خواهی نمود!

البته من دقیقن میفهمم علت خوابی که پدرم دیده نگرانی از اوضاع اقتصادی بوده و این خواب بازتابی از نگرانی ها دلمشغولیهای پدر کارمند من بوده.

از فرصت زندگی من تقریبن نصفش گذشته و کماکان سردرگم گوچه های هرزه گرد شهری خاک گرفته ام...

یک سال دیگر هم گذشت و کار های هر روز رو به فرداها موکول کردم...

یک سال دیگر هم گذشت و چیز قابل ملاحظه ای نیاموختم...

تا روز تولدم 28 آبان از من خبری نخواهد بود...چون نه حس خندیدن دارم و نه خنداندن.

 

پ.ن:

خیلی کوتاه و مختصر بگم که وقتی برگشتم دوست دارم هدیه های جالب توجهی گرفته باشم تا دوباره سر ذوق بیام.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید